Business Management Faculty

Professor:

Sheila Handy, Chair (shandy@esu.edu

Associate Professors:

Douglas Friedman (dfriedman@esu.edu)

Daisy Wang (dwang2@esu.edu)

Terry Wilson (twilson@esu.edu)

Qian Jane Xie (qxie@esu.edu)

Assistant Professors:

David Daniel (ddaniel@esu.edu)

Douglas Nay (dnay@esu.edu)

Yue Xi (yxi@esu.edu)

Weichu Xu (wxu1@esu.edu)